lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 122

(26/02/2024)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 25,735,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 14,154,250 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 773,539,884 ກີບ 762,364,896 ກີບ 11,174,988 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 0 4,000,000 ກີບ - 0 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 17 52,632 ກີບ - 894,744 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 0 5,262 ກີບ - 0 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
102 10/01/2024
0 607,908,903 ກີບ
101 08/01/2024
0 601,789,530 ກີບ
100 05/01/2024
0 596,758,227 ກີບ
99 03/01/2024
0 588,111,073 ກີບ
98 27/12/2023
0 576,465,106 ກີບ
97 20/12/2023
0 565,152,740 ກີບ
96 13/12/2023
0 564,774,147 ກີບ
95 06/12/2023
0 550,922,171 ກີບ
94 29/11/2023
0 541,067,580 ກີບ
93 22/11/2023
0 526,820,485 ກີບ