lottery logo

ຄຳແນະນຳການໝົດອາຍຸການຈ່າຍລາງວັນ

  • ກຳນົດການຈ່າຍເງິນລາງວັນແມ່ນ  30ວັນນັບແຕ່ວັນຖືກເລກເປັນຕົ້ນໄປ.
  • ເງິນລາງວັນທີ່ໝົດອາຍຸຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໂຄງການສາທາລະນະເພື່ອສັງຄົມຂອງບໍລິສັດDLPE

ເງິນລາງວັນທີ 1, 2 ທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນມາເອົາ13/06/2024

ຂໍ້ມູນຕໍ່ງວດ DATE ວັນໝົດອາຍຸການຈ່າຍ ເລກທີ່ອອກ ອັນດັບທີ່ ເງິນຖືກລາງວັນທີ່ບໍ່ມາຂື້ນເອົາ ສາຂາ
3 02/06/2022 02/07/2022 1,3,10,15,35 1 1,000,000 Kip ວຽງຈັນ