lottery logo

ສະຖານທີ່ຮັບລາງວັນ

ລາງວັນ ຊື້ຜ່ານຮ້ານຄ້າ ຊື້ຜ່ານແອບມືຖື
ລາງວັນທີ 1 ສຳນັກງານໃຫຍ່ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພີມ-ຈຳໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຈຳກັດ
ລາງວັນທີ 2, 3, ແລະ 4 ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫວຍແຮັບປີ້ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໄດ້ຮັບເງີນໂອນເຂົືິ້າບັນຊີໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ວິທີການຈ່າຍເງິນລາງວັນ

ເງີນລາງວັນທັງໝົດແມ່ນຈະຖືກຈ່າຍພ້ອມກັນ

ຜູ່ຖືກລາງວັນທີ 1 ຜູ່ຖືກລາງວັນທີ 2, 3 ແລະ 4
 • ຂຽນຊື່ ແລະ ເລກບັນປະຈຳໂຕໃສ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງໃບສະຫຼາກ
 • ຖືບັດປະຈຳໂຕຂອງທ່ານເຂົ້າມາທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ.
 • ຖ້າທ່ານຖືກລາງວັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນໂຊກຜ່ານຜູ້ຂາຍຍ່ອຍແມ່ນສາມາດຮັບລາງວັນໄດ້ທັນທີ່ຈາກຈຸດຈຳໜ່າຍທີ່ເຮັດເບີກຈ່າຍລາງວັນໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫຼື ສາຂາທະນາຄານທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ (ຕ້ອງມີການກວດສອບເກນອາຍຸ)
 • ໃນກໍລະນີທີ່ຮ່ວມລຸ້ນໂຊກຜ່ານຊ່ອງທາງແອັບມືຖືແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນໂອນເຂົ້າບັນຊີໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການຈ່າຍເງີນລາງວັນ

 • ກໍານົດເວລາການຈ່າຍເງີນລາງວັນໃນແຕ່ລະຄັືິ້ງນັືິ້ນແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ກາຍ 30 ມືືິ້ ໂດຍໃຫ້ນັບແຕ່ມືືິ້ທີື່ເລີື່ມເບີກຈ່າຍ.
 • ການເບີກຈ່າຍເງີນລາງແມ່ນສະເພາະແຕ່ວັນລັດຖະການພຽງເທົົ່ານັືິ້ນ (ໂດຍອີງຕາມວັນເຮັດວຽກຂອງທະນາ ຄານ).
 • ເມືື່ອເກີນກໍານົດເວລາການເບີກຈ່າຍເງີນລາງວັນແລ້ວ ແລະ ຍັງບ ໍ່ມີຜ ້ໂຊກດີມາຮັບເອົາເງີນລາງວັນເທືື່ອ, ເງີນລາງວັນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົືິ້າໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສະທາລະນະຕ່າງໆຂອງວິສະຫະກິດຫຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພີມຈໍາໜ່າຍສະຫຼາດພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຈໍາກັດ.

ຂໍ້ມູນສໍານັກງານໃຫຍ່

 • ທີ່ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່
 • ຊັ້ນ 5, ອາຄານທາດຫຼວງສະແຄວ໌, ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
 • ເບີໂທລະສັບ
 • 021 515151