lottery logo
join game thumbnail

GoldDigger

- Gold digger ເປັນເກມ mini ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈຸດໂດຍການເລືອກກ່ອງທີ່ມີຄໍາແທ່ງອອກຈາກ 25 ຮຽບຮ້ອຍ. 
- ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສູງກວ່າ, ຈຸດຫຼາຍທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້. 
- ຄະແນນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕໍ່ 1ຄັ້ງແມ່ນ 1,000 ຄະແນນ.

ໜ້າຈໍອະທິບາຍ

 • 1. ຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ສາມາດກວດຄະແນນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນໄດ້.
 • 2. ເລືອກຈໍານວນຂອງ TNT
 • ສາມາດເລືອກກຳນົດຈຳນວນTNTໄດ້
 • 3. ເກມ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​
 • ຄຣິກໃສ່ປຸ່ມ START ເກມຈະເລີ້ມທັນທີ
 • 4.ກ່ອງເລືອກສີທອງ
 • ນີ້ແມ່ນຫນ້າຈໍເພື່ອຊອກຫາແຖບຄໍາ.
 • 5.ປະຫວັດຄະແນນ
 • ສາມາດກວດສອບຄະແນນທີ່ມີຢຸ່ແລະຄະແນນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
 • 6.ໄດ້ຮັບຄະແນນ
 • ຄຣິກໃສ່ RECEIVE PRIZE ຈະສົ່ງຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້

ວິທີຫຼີ້ນເກມ

 • 1. ຄຣິກໃສ່ກ່ອງແລ້ວໄດ້ຄະແນນ ຄະແນນຈະສະແດງອອກມາແລ້ວສາມາດຳເນີນການ RECEIVE PRIZE ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
 • 2. ຖ້າວ່າຄຣິກໃສ່ກ່ອງແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນແມ່ນຈະເສຍຄະແນນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼິ້ນເກມໃນຮອບນັ້ນໆ.