lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 143

(22/04/2024)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 16,720,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 9,196,000 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 917,268,381 ກີບ 917,268,381 ກີບ 0 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 3 4,000,000 ກີບ - 12,000,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 19 52,632 ກີບ - 1,000,008 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 0 5,262 ກີບ - 0 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
133 25/03/2024
0 840,266,644 ກີບ
132 22/03/2024
0 832,490,514 ກີບ
131 20/03/2024
0 832,490,514 ກີບ
130 18/03/2024
0 827,453,366 ກີບ
129 15/03/2024
0 814,972,443 ກີບ
128 13/03/2024
0 808,708,531 ກີບ
127 11/03/2024
0 805,841,231 ກີບ
126 06/03/2024
0 797,518,661 ກີບ
125 04/03/2024
0 787,688,914 ກີບ
124 01/03/2024
0 783,733,852 ກີບ