lottery logo
row img
1. ເຂົືິ້າໄປທີື່ຮ້ານຄ້າ Happy 5/45 store.

- ທ່ານສາມາດເລືອກເຂົືິ້າຮ່ວມການລຸ້ນໂຊກຊິງລາງວັນນໍາພວກເຮົາໄດ້ຢ ູ່ທີື່ຈຸດຈໍາໜ່າຍເຊິື່ງມີຢ ູ່ຫຼາຍກວ່າ 1000 ຮ້ານໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.

- ທ່ານຍັງສາມາດເຂົືິ້າຮ່ວມການລຸ້ນໂຊກຊິງລາງວັນໄດ້ດ້ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການດາວໂຫຼດແອັບມືຖື.

- ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆມືັ້ນັບແຕ່ 7 ໂມງເຊົັ້າ ຫາ 10 ໂມງແລງ.

- ຮ້ານຄ້າແມ່ນຈະປີດໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ໃນມືືິ້ທີື່ມີການຈັບສະຫຼາກລາງວັນ (ວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນສຸກ).

row img
2. ເລືອກໝາຍເລກ

- ສາມາດເລືອກໄດ້ 5 ເກມໃນ 1 ເຈ້ຍໝາຍ. ( 5.000 ກີບ/1 ເກມ)

- ທ່ານສາມາດບອກໃຫ້ຜູ້ຂາຍເລືອກສຸ່ມເອົາໝາຍເລກໃຫ້ທ່ານໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

purchase
row img
3. ວິທີການເລຶອກໝາຍເອົາຕົວເລກ

① ວີທີເລືອກໝາຍຕົວເລກດ້ວຍຕົນເອງ: ເລືອກ 5 ໝາຍເລກຈາກບັນຫາ 45 ໝາຍເລກດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ.

② ວິທີເລື່ອກໝາຍເລກແບບອັດຕະໂນມັດ: ລະບົບຈະເລືອກສຸ່ມເອົາ 5 ໝາຍເລກໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດພຽງແຕ່ທ່ານໝາຍເອົາຄຳວ່າ “Auto selection/ສຸ່ມ” ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງປ່ອງແຕ່ລະປ່ອງ ຫຼື ທ່ານສາມາດບອກຜູ້ຂາຍໃຫ້ສຸ່ມເອົາໝາຍເລກໃຫ້ເລີຍໂດຍປາສະຈາກການຂຽນໃສ່ເຈ້ຍໝາຍ.

③ ວິທີເລືອກໝາຍເລກແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ: ຫຼັງຈາກເລືອກເອົາ 1 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 5 ໝາຍເລກ ຈາກທັງໝົດ 45 ໝາຍເລກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ໃຫ້ໝາຍເອົາຄຳວ່າ “Auto selection/ສຸ່ມ” ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະເລືຶອກສຸ່ມເອົາໝາຍເລກທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເລືອກໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

purchase
row img
4. ການຊື້

ນຳເອົາເຈ້ຍໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ໝາຍເລກໃສ່ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຈ່າຍເງີນສົດໃຫ້ຜູ້ຂາຍເພື່ອຊື້ໃບສະຫຼາກ.

ໝາຍເຫດ:

- ທ່ານຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປິຂື້ນໄປ.

- ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນໂຊກຊິງລາງວັນ ແລະ ການຈ່າຍເງີນລາງວັນແມ່ນສະກູນເງີນກີບ.

row img
5. ການຢືນຢັນການຊື້ໃບສະຫຼາກ

ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໝາຍເລກທີ່ຢູ່ໃນໃບສະຫຼາກຂອງທ່ານແມ່ນກົງກັນກັບໝາຍເລກທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້.

ໝາຍເຫດ:

- ໃບສະຫຼາກທີ່ພີມອອກໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຖອນເງີນຄືນໄດ້.

- ໃບສະຫຼາກແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດພີມອອກໃຫ້ໃໝ່ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າເຮັດເສຍ, ຖືກລັກ, ເປື້ອນ ຫຼື ຈີກຂາດ. ສະນັ້ນ, ຄວນລະມັດລະວັງໃນການເກັບຮັກສາໃບສະຫຼາກຂອງທ່ານ.

row img
6. ການຍືນຢັນການໄດ້ຮັບລາງວັນ

ທ່ານສາມາດກວດສອບໝາຍເລກທີ່ຖືກລາງວັນໄດ້ໂດຍຜ່ານການຮັບຊົມຖ່າຍທອດສົດການຈັບສະຫຼາກລາງວັນ ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ອງທາງອອນໄລນອື່ນໆພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການຈັບສະຫຼາກລາງວັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ໝາຍເຫດ:

- ໃບສະຫຼາກທີ່ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ເນື່ອງຈາກສູນຫາຍ, ມີຮອຍລືບ, ເປື້ອນ, ຂີດຂ້າ ຫຼື ຈິກຂາດ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດຂື້ນເງີນລາງວັນໄດ້.

- ຜູ້ໂຊກດີຕ້ອງມີອາຍຸບໍ່ຕຳ່ກວ່າ 18 ປີ ຈຶ່ງສາມາດເບີກຈ່າຍເງີນລາງວັນໃຫ້ໄດ້.