lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 57

(01/07/2022)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 37,695,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 20,732,250 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 208,734,268 ກີບ 194,328,201 ກີບ 14,406,067 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 0 2,000,000 ກີບ - 0 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 57 52,632 ກີບ - 3,000,024 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 632 5,262 ກີບ - 3,325,584 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
57 01/07/2022
0 208,734,268 ກີບ
56 29/06/2022
0 194,328,201 ກີບ
55 27/06/2022
0 177,140,382 ກີບ
54 24/06/2022
0 162,211,521 ກີບ
53 22/06/2022
0 145,794,790 ກີບ
52 20/06/2022
0 126,842,599 ກີບ
51 17/06/2022
0 107,801,270 ກີບ
50 15/06/2022
0 84,652,611 ກີບ
49 13/06/2022
0 56,169,219 ກີບ
48 10/06/2022
1 1,250,000,000 ກີບ