lottery logo
dlpe
DLPE
ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພີມ-ຈຳໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2021 ໂດຍການຮ່ວມທືນກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວໂຕ້ໂຕ້ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງກໍຄືນຳເຂົ້າລະບົບຫວຍແບບໄໝ່ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະ ລາຍໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງກໍຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທືນໃນການພັດທະນາປະເທດ.
Mission

“ຮ່ວມສ້າງສັງຄົມທີ່ດີໄປກັບ DLPE”

- ສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ
- ຝືກທັກສະ ຫຼື ຈັດການຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ
- ສະໜັບສະໜູນໂຄງການສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານ
- ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ພິການ
History

2020.09.02.

ບໍລິສັດລາວໂຕ້ໂຕ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຫວຍຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
(ກະຊວງການເງິນ)

2021.03.17.

ບໍລິສັດລາວໂຕ້ໂຕ້ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມທືນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
(ກະຊວງການເງີນ)

2021.07.12.

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຕ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດການລົງທືນຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
(ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ)

2021.09.10.

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຕ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ຮ່ວມທືນກັນເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ DLPE
(ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນພີມ-ຈຳໜ່າຍ ສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝ)

2021.12.13.

ວິສະຫະຫິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45 ທັນສະໄໝຈຳກັດ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈຳໜ່າຍສະຫຼາກພັດທະນາ Happy 5/45 ຢ່າງເປັນທາງການ.