lottery logo

HAPPY5/45 ແມ່ນ

row img
- ແມ່ນຫວຍອອນໄລຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈຳໜ່າຍຜ່ານເຄື່ອງອຸປະກອນອິເຣັກໂທນິກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ຢູ່ສູນດາຕ້າເຊັນເຕີ້.
row img
- ລູກຄ້າສາມາດຊື້ ແລະ ເລືອກໝາຍເອົາຕົວເລກໂດຍຜ່ານການເລືອກແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຄື່ງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເລືອກໝາຍເອົາດ້ວຍຕົນເອງ. ເຊິ່ງລະບົບຈະເລືອກສຸ່ມເອົາ 5 ໝາຍເລກໃນ 45 ໝາຍເລກໃຫ້ທ່ານ.
row img
- ສໍາລັບລາງວັນທີື່ 1 ເງີນລາງວັນເລີື່ມຕົືິ້ນແມ່ນ 1,250,000,000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກສະສົມຂືິ້ນໄປເລືິ້ອຍໆໂດຍອີງຕາມຍອດຂາຍ.

ຈໍານວນເງີນລາງວັນ

1. ຈໍານວນເງີນລາງວັນແມ່ນມີທັງຫມົດ 4 ລາງວັນ ແລະ ມີການຈັບສະຫຼາກລາງວັນພຽງແຕ່ 1 ຄັືິ້ງໃນແຕ່ລະຮອບເທົ່ານັືິ້ນໂດຍຜ່ານການເລືອກຫມາຍເອົາ 5 ຫມາຍເລກທີື່ຖືກຕ້ອງຈາກບັນດາເລກ 1 ຫາ 45.

2. ໂຄງສ້າງຂອງຈໍານວນເງີນລາງວັນ:

ລາງວັນ ຜົນອອກຫວຍ ມນຄ່າຂອງລາງວັນ (ກີບ )
ລາງວັນທີີ 1 OOOOO ເລີື່ມຕົືິ້ນ 1,250,000,000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກສະສົມເພີື່ມຂືືິ້ນໄປຕາມຍອດຂາຍ
ລາງວັນທີ 2 OOOO 4,000,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 OOO 50,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 OO 5,000 ກີບ

ຫມາຍເຫດ:

- O ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຜົນການອອກລາງວັນເຊິ່ງສາມາດລຽງກັນ ຫຼື ບໍ່ລຽງກັນກໍໄດ້.

- ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ທັນມີຜູ່ໂຊກດີຖືກລາງວັນທີ 1 ເທື່ອ. ເງີນລາງວັນໃນງວດນັ້ນກໍຈະສະສົມໄປໃສ່ງວດຖັດໄປ.

- ກໍລະນີຖືກຫຼາຍລາງວັນໃນສະຫຼາກໃບດຽວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພຽງລາງວັນທີ່ໃຫຍ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນລາງວັນອື່ນແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບລາງວັນໄດ້.

- ກໍລະນີມີຜູ່ຖືກຫຼາຍລາງວັນທີ 1 ພ້ອມກັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນຂື້ນໄປ, ເງີນລາງວັນກໍ່ຈະຖືກແບ່ງເທົ່າໆກັນໂດຍອິງຕາມຈຳນວນຜູ່ທີ່ຖືກລາງວັນ.