lottery logo
ແມ່ບົດ ໃນທີ່ສຸດ ຫວຍແຮັບປີ້ 5/45, ເຈັກພັອດກໍແຕກແລ້ວ! ສ່ວນຜູ່ທີ່ໂຊກດີຈະໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນ ວັນທີ 2022-09-18
ໃນທີ່ສຸດ ຫວຍແຮັບປີ້ 5/45, ເຈັກພັອດກໍແຕກແລ້ວ! ພັວນກໍທີ່ໂຊກລ້ຈະໄພັຮັບເທີ່ນລາງວັນທີ 1 ເຊິ່ງເປັນ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫວຍແຮັບ 5/45 ຈະໄດ້ໂຈະການພີມຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວ
ຕໍ່ໄປ ເງິນລາງວັນສະສົມຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະຫຼາກ Happy 5/45 ຕອນນີ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ: 1,339,024,750 ກີບ