lottery logo
ງວດ

ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 143

(22/04/2024)

result ball result ball result ball result ball result ball

ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 16,720,000 ກີບ

ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 9,196,000 ກີບ

ລາງວັນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ ເງິນລາງວັນ ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ ໝາຍເຫດ
ລາງວັນທີ 1 0 917,268,381 ກີບ 917,268,381 ກີບ 0 ກີບ Carry Over
ລາງວັນທີ 2 3 4,000,000 ກີບ - 12,000,000 ກີບ
ລາງວັນທີ 3 19 52,632 ກີບ - 1,000,008 ກີບ
ລາງວັນທີ 4 0 5,262 ກີບ - 0 ກີບ

- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)

- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.

- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.

- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)

- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%

ງວດ ອອກຄັ້ງວັນທີ ເລກທີ່ອອກ ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 ເງິນລາງວັນທີ່1
13 14/03/2022
0 761,218,250 ກີບ
12 11/03/2022
0 733,333,000 ກີບ
11 09/03/2022
0 705,379,500 ກີບ
10 07/03/2022
0 670,131,500 ກີບ
9 04/03/2022
0 633,181,500 ກີບ
8 02/03/2022
0 4,306,750 ກີບ
7 28/02/2022
0 529,667,000 ກີບ
6 25/02/2022
0 477,624,750 ກີບ
5 23/02/2022
0 418,413,750 ກີບ
4 21/02/2022
0 359,412,750 ກີບ